Morový sloup

Kamenný sloup

Katastr: Kunratice u Cvikova,   obec: Kunratice u Cvikova

Sloup stojí v horní části obce na levé straně staré cesty, vedoucí podél východního okraje obce přes Třídomí do Mařenic.

Popis: Na čtverhranném podstavci stojí sokl překrytý nízkou hlavicí. Na ní je vztyčen štíhlý válcovitý sloup, nesoucí malou čtyřbokou kaplici s keramickými deskami, znázorňujícími ukřižovaného Spasitele, bičování Krista, Ježíše na Olivetské hoře a modlícího se kajícníka. Na vrcholu kaplice je kamenná koule s malým kovovým křížkem.
Na stěnách soklu jsou čtyři nápisy. Vpředu můžeme číst: "Wer ein Crucifixbild mit liebenden Augen anschauet es ihn wieder anschauet wie bin ich am creuts gehangen nacet und veracht" (Kdo pohlédne na kříž Kristův milujícíma očima, ten znovu uvidí, jak jsem byl na kříž pověšen a opovrhován), na pravém boku stojí: "O Seelnbreitigam Her Christ, deine er nicht zu vergleichen ist" (Ó ženichu duší, Pane Kriste, tvá důstojnost je neporovnatelná) a na levém: "sei gegrisset du gegeiseltter Jesu der du hast gros streich in der Geislung empfangen" (Ó buď pozdraven bičovaný Ježíši, který jsi velké rány při bičování dostal). Na zadní straně je nápis: "Anno 1697 den 19. October hat Christof Stohl, in Konnrsdorf diese Marter aufrichten lassen zum Gebet am Olberg" (V roce 1697, 19. října nechal Kryštof Stohl z Kunratic zřídit tato boží muka k modlitbě na Olivetské hoře).

Historie:

Morový sloup nechal 19. října 1697 postavit Christof Stohl jako připomínku morové rány v roce 1680, která si jen ve Cvikově a Kunraticích vyžádala přes 60 obětí.

Sloup původně stál u staré mařenické cesty na pozemcích tzv. Stollova statku čp. 19, jehož majitelem byl ve 30. letech 19. století Anton Schorsch a někdy v pozdější době patřil Josefu a Terezii Gürthovým. Na tomto místě byl sloup - později rozvalený - až do roku 2004, kdy byly dochované části odvezeny a po celkovém renovování byl sloup umístěn asi 150 m jižněji na pozemku pana Chotívky u domu čp. 17.

Posvěcení sloupu

Obnovený morový sloup byl slavnostně vysvěcen v sobotu 15. října 2005. V krásném slunečném odpoledni se u Sloupu sešlo více než 50 lidí, kteří si nejprve vyslechli krátké pojednání o kamenných sloupech v podání Petra Randuse, poté vystoupil předseda sdružení Miroslav Pröller, který také poděkoval panu Chotívkovi za záchranu památky a starostovi Karlu Minaříkovi za podporu obnovy drobných památek v obci. Slavnostního posvěcení morového sloupu se ujal cvikovský farář Petr Kubíček, jehož poté většina přítomných doprovodila ještě ke dvěma dříve obnoveným křížkům, které byly při této příležitosti také posvěceny. Příjemnou atmosféru celého odpoledne dokreslil zpěv dětského sboru ze Stráže pod Ralskem a na závěr bylo na zahradě pana Chotívky připraveno malé občerstvení, po němž se účastníci této vydařené akce vydali do svých domovů.