Boží muka u odbočky do Petrovic

Sloupová Boží muka

Katastr: Markvartice,   obec: Jablonné v Podještědí

Boží muka stojí na křižovatce Liberecké a Lužické ulice před železničním přejezdem při výjezdu z města do Petrovic.

Popis: Sloup stojí na třídílném podstavci s klasicky profilovanými členícími prvky na římse. Sokl podstavce tvoří základový schod. Po stranách jsou vpadlá zrcadla s nízkým diamantováním, která byla dříve vyplněna nápisy, na přední straně je nápis: "Denkmal für die im Gefecht am 15./7.1757 hier gefallenen Krieger." Desku římsy podstavce podpírá kyma. Sloup s entazí je proveden v toskánském řádu. Sloup završuje hranolový nástavec s vpadlými zrcadly po stranách a jednoduchou římsou z oblounu. Hrany nástavce jsou zdobeny kovanými volutami. Na vrcholu je osazen dvouramenný kříž s volutami a listy. Ve výklencích hlavice jsou malovány obrazy na plechu: sv. Zdislava, sv. Vavřinec Mučedník, sv. Petr Mučedník a sv. Dominik.

Historie:

O Božích mukách najdeme v soupisu kaplí, soch a křížů farnosti Jablonné v Podještědí z roku 1850 následující zmínku (s dodatky z pozdějších let):

"Vysoký dřevěný sloup má nahoře čtyřhranný oplechovaný nástavec a na vrcholku železný dvojramenný kříž. Stojí při cestě do Petrovic před železničním přejezdem. Podle pamětní knihy (str. 56) jej zřídil dominikánský převor P. Paulus Rentz v roce 1680. Sloup ani socha nemají žádný nápis, avšak na horním nástavci za plechem je něco uloženo." Zde je doplněno, že v roce 1909 byla památka Johannem Randelem v rohu opatřena nápisem: Denkmal für die im Gefecht am 15./7.1757 hier gefallenen Krieger [Památník zde padlým bojovníkům padlým v potyčce 15.7.1757]. "Podle poznámky na str. 56 pamětní knihy byl sloup zřízen na památku přestálého moru v Jablonném. Je velmi zastaralý, avšak stojí ještě pevně." (Následuje málo čitelná poznámka, v níž je zmínka o pruském generálu, padlém v bitvě u Kolína během sedmileté války).

K památce se v knize váže i další text, uvedený na konci seznamu: "Morový sloup z roku 1680. O tomto píše Josef Meister, rolník z České Vsi +1870 jako dodatek k Hamburskému příběhu (Hamburger Geschichte) ze Lvové a Jablonného: Roku 1742 byl kamenný sloup s vyobrazeními svatých při cestě do Petrovic již k nepoznání a byl u kláštera (?) nově zřízen. Popud k tomuto dal pan Florian Neumeister z Jablonného (narozený ve Frýdlantu), který se svolením svého P. převora Dominika Stoye, generála řádu kazatelů, nechal obrazy, vlivem povětrnosti zašlé, přemalovat. Jmenovitě šlo o obrazy sv. Dominika, sv. Vavřince mučedníka, sv. Petra mučedníka a blahoslavené Zdislavy. Tento sloup nechal zřídit jeho dědeček za převorství P. Petra Renze v roce 1678 (připsáno 1680 nebo 1681). Zřízení stálo 22 zlatých. Tento sloup byl zřízen od veledůst. P. Dom. Jordana, kněze řádu kazatelů a tč. faráře v Jablonném. Po renovaci v roce 1742 byl sloup znovu opraven od veledůst. P. Basilia Jarische, kněze řádu kazatelů a faráře z Jablonného. Současné nápisy jsou z pozdější doby a nemají s původním účelem sloupu nic společného."

Oprava Božích muk, 2008:

Stav památky před restaurováním byl špatný. Boží muka byla biologicky napadená, včetně vyšších rostlin na soklu podstavce. Dílo neslo stopy mechanických poškození hran a profilací. Patka sloupu byl prasklá, hlavice značně poškozena. Na zadní straně podstavce byly zbytky po nápisu. Abakus byl dochován v torzu - tři rohy byly odlomeny. Kovové prvky podlehly korozi. Dochovala se pouze jedna volutová ozdoba při hranách nástavce hlavice. Vrcholový kříž, také značně zkorodovaný, byl ukotven v kameni olověnou zálivkou. V rozích zrcadel na hranolovém nástavci hlavice byly olověné zálivky po uchycení maleb na plechu, které zcela chyběly.

Restaurátorský zásah byl započat čištěním okolí podstavce sloupu od vzrostlé zeleně, náletových dřevin a nánosů zeminy. Terén byl snížen k základové spáře, získaný materiál byl použit pro podsyp pravého předního rohu základového schodu a zpevnění svahu příkopu. Z architektury sloupu byly v maximální možné míře odstraněny nevhodné cementové tmely a spáry, včetně sádrovcových krust. Povrchové kry a šupiny na podstavci, které zcela ztratily adhezi k podkladu, byly odsekány. Zkorodované kramle v soklu podstavce byly vyjmuty. Následovala etapa mokrého čištění kombinující biocidní postřik, tlakovou vodu a dočišťování silikátových krust opakovanou aplikací kyselé čistící pasty. Na tělo podstavce byl přiložen buničinový zábal ke snížení kontaminace vodorozpustnými solemi. Po vyschnutí kamene bylo přistoupeno ke zpevnění celého povrchu sloupu organokřemičitým zpevňovačem a k injektáži drobných prasklin roztokem akrylátové pryskyřice. Širší praskliny byly vyplněny injektážní směsí na minerální bázi. Po technologické pauze byla doplněna větší poškození - odlomené rohy abakusu hlavice a roh na římse podstavce z přírodního kamene stejné barevnosti a struktury. Doplňky byly kotveny nerezovými čepy a lepeny polyesterovou pryskyřicí. Podle předešlých zkoušek tmelů zaměřených na strukturu a barevnost bylo přistoupeno k tmelení defektů minerálním tmelem modifikovaným akrylátovou disperzí, probarveným ve hmotě a strukturou odpovídající okolnímu kameni. Tmely byly podle možnosti skulptivně upraveny. Kapsa na zadní straně nástavce hlavice sloupu, kde byla nalezena jedna mince - krejcar (Kreuzer) z roku 1851, byla zatmelena a do otvoru byla nalezená mince vrácena spolu s jednou desetikorunou raženou v roce 2008. Barevná retuš byla provedena lokálně železitými pigmenty v lihu s pojivem Paraloid B 72. Na závěr byl povrch kamene hydrofobizován. Nesoudržné a uvolněné fragmenty historických barevných povrchových úprav byly částečně odstraněny. Většina fragmentů byla respektována a konzervována. Fragmenty polychromie přeměněné na sádrovcovou krustu byly odstraněny. Železné zkorodované kramle v soklu podstavce byly nahrazeny novými z nerezové oceli, které byly zhotoveny podle původních kramlí. Veškeré dochované původní kované prvky, které podlehly korozi - voluty a vrcholový kříž - byly sejmuty a nahrazeny novými kovanými z nerezové oceli s povrchovou úpravou se zlacením plátkovým zlatem. Podle dochovaných historických záznamů a ikonografie byly doplněny obrazy na plechu (zpředu - sv. Zdislava, napravo - sv. Vavřinec Mučedník, nalevo - sv. Petr Mučedník, zezadu - sv. Dominik). Autorem obrazů je Robert Urbánek z Jablonného v Podještědí. Nápisy na podstavci, které byly již značně poškozené a dochovaly se v neznatelných fragmentech, nebyly obnoveny. Jediný archivně známý nápis: "Denkmal für die im Gefecht am 15./7.1757 hier gefallenen Krieger", který byl podle mizivě dochovaných fragmentů původně na zadní straně podstavce, byl přenesen a obnoven na straně přední černým pigmentem v roztoku Paraloidu B 72.

Restaurování provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy. Finanční prostředky poskytl MěÚ Jablonné v Podještědí z dotace Libereckého kraje a firma Kovovýroba Krob s.r.o. Jablonné v P.