Kaple sv. Valentina v Novém Šidlově

 

Obnova kaple

Empírová čtvercová kaple sv. Valentina v Novém Šidlově údajně pochází z roku 1834. Ještě v 80. letech 20. století byla uvnitř vybavená a ve věžičce byl zvon.

Naše sdružení se o kapli začalo zajímat v roce 2003, kdy již byla v zoufalém stavu. Břidlicová střešní krytina na mnoha místech chyběla, do krovů zatékalo a mnoho dřevěných prvků bylo proto shnilých. Velmi poškozená byla i zvonička na vrcholu. Vnější fasáda i vnitřní omítky byly opadané, výplně okenních otvorů chyběly a štít na čelní stěně byl prasklý. Celá kaplička byla zarostlá křovinami a volně přístupná.

Dne 7. února 2005 podalo naše sdružení na Ministerstvo kultury ČR žádost o prohlášení kaple za kulturní památku. V té době již probíhala jednání s majitelem památky, Městem Zákupy, při nichž jsme se pokoušeli zabránit další devastaci kaple a iniciovat její obnovu. Jednání ale bohužel nevedla k žádnému výsledku, protože městský úřad o památku nejevil zájem. Z jednání ale vzešel návrh, ať kapli za symbolickou 1 Kč od města odkoupíme. Protože jiná reálná možnost na záchranu stavby zřejmě nebyla, rozhodli jsme se kapli odkoupit. Dne 13. června 2005 byla s Městem Zákupy podepsána kupní smlouva a kaple sv. Valentina se stala majetkem občanského sdružení Drobné památky severních Čech.

Havarijní stav celého objektu a zejména střechy se zvonicí nás donutil ještě před zimou provést první kroky k záchraně kaple. Nejprve byl celý krov se střechou zaměřen a zdokumentován a byl vytvořen soupis dřeva na nové krovy a bednění. V neděli 6. listopadu 2005 několik členů občanského sdružení sejmulo zbytky břidlicové střechy a rozebralo celý krov s věžičkou, který hrozil zřícením a proražením klenby. Stavba pak byla na zimu provizorně zakryta nepromokavou plachtou proti zatékání do prostoru klenby. Kaplička byla také uzamčena a znepřístupněna.

V prosinci 2005 se nám podařilo získat na zahájení opravy kaple grant ve výši 50.000,-Kč z programu Nadace VIA "Rozvoj regionálního a komunitního života". Přidělené finanční prostředky byly v roce 2006 využity k následujícím pracím. Za 3000,-Kč zpracoval Mgr. Michal Panáček z České Lípy projektový záměr opravy památky. Kamil Ešner z Nového Boru poté rozebral rozpadlé zdivo korunní římsy a podezdil a vyrovnal podkladové pískovce pro nový krov. Dále byl z vnitřní strany prohozen a zpevněn klenutý strop kaple (vše za 7000,-Kč).
Nakonec zhotovila stavební firma Tomáše Hlaváčka z Litoměřic nový krov za 46.600,-Kč, z nichž 6.600,-Kč zaplatilo naše občanské sdružení. Dřevo a trámy na opravu krovu věnoval jako sponzorský dar Městský úřad Zákupy, který je také nechal podle připraveného soupisu nařezat a dopravit na místo. Hodnota sponzorského daru města Zákupy byla 30.000,-Kč. Před zimou bylo ještě na náklady sdružení položeno na krov nové bednění a zajištěno lepenkou, aby dovnitř nezatékalo.

Dne 9. února 2007 jsme písemně zaurgovali na Ministerstvu kultury ČR prohlášení kaple za památku chráněnou státem a 3. srpna téhož roku byla kaple zapsána do seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 102440.

V roce 2008 jsme na opravu kaple získali příspěvek z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 159.000,-Kč, k němuž občanské sdružení přidalo jako svůj spolupodíl 18.000,-Kč. Za tyto finanční prostředky byla dokončena střecha se zvonicí, byly pořízeny repliky původních oken, opraveny vstupní dveře, zajištěna statika kaple a obnovena vnější omítka. Tyto práce provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru.

V následujícím roce jsme získali dotaci 70.000,-Kč z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a 80.000,-Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tyto prostředky nám umožnily provést dozdění obvodové a štítové římsy, oplechování štítu, montáž okapů a dešťových svodů, opravu pískovcového podstavce s křížem na vrcholu štítu, naštukování a nátěr vnější fasády a nátěr dřevěných částí věžičky. Všechny uvedené práce opět provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

V roce 2010 jsme obdrželi z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 42.000,-Kč, za které byla rekonstrukce kaple dokončena obnovou a nátěrem omítek v interiéru a vyrovnáním a opravou pískovcové dlažby na podlaze.

Znovuvysvěcení kaple 13.5.2011

Znovuvysvěcení kaple sv. Valentina v Novém Šidlově předcházela v sobotu 7.5.2011 brigáda, při níž se 11 členů sdružení podělilo o úklid interiéru i nejbližšího okolí kaple. Zároveň s tím jsme po Novém Šidlově roznesli pozvánky na znovuvysvěcení kaple. V týdnu před vysvěcením byl ještě do kaple osazen nový obraz sv. Valentina, který namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Nového Boru.

Samotné svěcení se konalo v pátek 13.5.2011 v 18 hodin. Za účasti 40 místních i přespolních návštěvníků kapli slavnostně vysvětil děkan Jan Nepomuk Jiřiště z Bělé pod Bezdězem. V průběhu příjemného večerního setkání se účastníci seznámili s historií kaple, vyslechli si krátké hudební vystoupení dcery pí. Hornychové s manželem, kteří zahráli na kytaru a saxofon, a Kristýnka s Verunkou Pröllerovy zahrály na flétny. Slavnost svěcení byla zakončena u dobrého jídla a pití.

Brigády u kaple

Poslední brigády proběhly 16.8.2015, 22.5.2016, 27.11.2016 a 21.5.2017. V pátek 16. srpna 2015 byla v okolí kaple posekána tráva, odstraněna sousedem vyhozená okna a očištěno přístupové schodiště. Zároveň byla kaple uvnitř zametena a vyčištěna. I další brigády byly zaměřené zejména na sekání trávy a úklid kaple. V neděli 27. listopadu 2016 byly také vyčištěny okapy a ořezány větve okolních lip.