Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě

 

Historie kostela

Kostel původně připomínaný r. 1352, nově vystavěný r. 1585, znovu vystavěn barokně r. 1717, opraven či nově vystavěn r. 1777, empírová věž na místě dřevěné zvonice přistavěná r. 1854 - původně 3 zvony - dva menší z r. 1665 (jediný zbylý o váze 9 q byl převezen v r. 1970 do Litoměřic) a větší z r. 1854, odlitý za rychtáře Václava Köhlera. V r. 1573 se kostel stává filiálním ke kostelu v Pavlovicích.
Uvnitř - barokní jednolodní, obdélníkový s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně a hranolovitou věží před západním průčelím. Stěny zevně členěny lizénovými rámci a okny segmentově uzavřenými s šambránami, na dolním okraji s uchy se střapci. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď plochostropá. V západní části trojramenná dřevěná kruchta.

Původní vybavení:
Hlavní oltář rokokový kolem r. 1770, rámový s obrazem sv. Mikuláše. Dva boční oltáře rokokové portálové, pravý s obrazem Panny Marie Pomocné, datovaný r. 1764, levý s obrazem sv. Václava kolem r. 1700, Kazatelna kolem r. 1720-1730 s plastikami 4 evangelistů. Křížová cesta z konce 18. století. Křtitelnice kamenná z r. 1665, v současnosti uložena v depozitu v Dubé. Nové varhany po přestavbě r. 1717 zprovozněny v dubnu 1720 T. F. Fleckem z Č. Kamenice, opravovány a renovovány v letech 1766, 1779, 1819, 1857, 1872, 1876, 1889, 1891. Nové varhany vystavěl v listopadu 1896 H. Schiffner z Prahy, tyto varhany byly r. 1966 přeneseny do obce Lieskovec na východní Slovensko.
Poslední mše se zde sloužila v 50.letech 20. století. Od 60. let 20. století kostel vandalsky ničen. V 70. letech 20. století se v kostele nachází nejdříve sklad n.p. Zelenina a poté sklad pneumatik STS Doksy. Střecha věže a sanktusíku oplechována a natřena na přelomu 60. a 70. let 20. století.
8 sošek z původního inventáře bylo umístěno v kostele sv. Barbory v Zahrádkách a 2 sochy v kostele sv. Ondřeje v Jestřebí.

Popis a stav kostela před obnovou

Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě byl rozhodnutím MK ČR ze dne 20.2.2004 čj. 12025/1998 prohlášen za kulturní památku. Je významnou památkou nejen vlastní obce, ale celého okolí. Kostel poprvé připomínaný již ve 14. století byl přestavován v 16. století (deska s letopočtem 1585) a zejména v 18. století (1717, 1777) kdy dostal dnešní barokní podobu. Věž pocházející nejméně již ze 16. století byla v roce 1854 zvýšena.
Kostel je jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a mohutnou hranolovou věží před západním průčelím. Vnější fasády jsou členěny lizénovými rámci. Segmentově zakončená okna mají šambrány zdobené na dolním okraji uchy se střapci. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami, loď je plochostropá s fabionem a štukovými rámci. Střecha nad lodí i presbytářem je sedlová se sanktusníkovou věžičkou, krytá bobrovkami na řídké laťování, věž má strmý jehlanec pokrytý plechem. Kostel je naprosto zbaven vnitřního zařízení.

Stavba byla v roce 2004 vyrabovaná, volně přístupná a v havarijním stavu. Střecha na mnoha místech již dlouhodobě postrádala krytinu a do prostoru půdy intenzívně zatékalo. Střecha nad sakristií vůbec neexistovala a nad presbytářem byla z velké části zřícena. Vlivem zatékání byl značně poškozen i strop kostela, který se na několika místech již propadl. Bez neodkladného zásahu hrozila destrukce stropu a krovu.

Obnova kostela

Návrh obnovy

V první fázi bylo nutné věnovat veškeré finanční prostředky na statické podchycení stropu a krovu a komplexní provizorní zakrytí střechy. Následně je teprve možno provést tesařské a zednické práce na záchraně střechy, stropu a korun zdiva kostela, jako první etapy záchrany a opravy celého kostela. Jeho umělecko architektonická, stavebně historická, urbanistická a krajinotvorná hodnota to plně vyžaduje. Společné soustředění finančních prostředků v letošním a následujících letech může kostel zachránit. Nezanikne tak jedna z velmi hodnotných sakrálních staveb Libereckého kraje.

Práce provedené v roce 2004

V roce 2004 se nám na obnovu kostela podařilo získat 150.000 Kč ze střešního fondu programu MK ČR a další částkou ve výši 390.000 Kč přispěl na opravu Liberecký kraj.

Prostor hřbitova kolem kostela byl kompletně vyklučen. Z prostoru nad sakristií byly vyřezány stromové nálety a vybrán a odstraněn materiál vzniklý z dávno zříceného a zetlelého krovu. Obdobně byly již vzrostlé stromy a zetlelé trámy odstraněny z půdního prostoru nad presbytářem. Tesařsky opraven a více než z poloviny byl na zpevněné koruně zdiva obnoven krov nad presbytářem. Nad sakristií byl postaven kompletně nový krov. Na presbytář a sakristii byla položena nová pálená krytina. Osazeny byly okapní háky.

Rok 2005

V průběhu roku 2005 byla rozkryta část střechy lodi (cca 1/3) směrem od presbytáře a rozebrána adekvátní poškozená část stropu. Větší část stropních trámů byla vyměněna, zčásti byly původní trámy naplátovány. Tesařským protézováním byly opraveny a doplněny prvky krovu. Na nové stropní trámy byl položen nový prkenný záklop a podhled. Na nové laťování byla položena nová bobrovková krytina, včetně klempířských prvků.

Rok 2006

Kvůli omezeným finančním prostředkům bylo rozhodnuto o opravě pouze další části havarijní stropní konstrukce nad lodí kostela. Starý strop byl odstraněn, byla vyměněna většina trámů a položen nový záklop. Zespodu bylo připraveno nové prkenné podbití pro stropní podhled. Na opravu kostela finančně přispěla obec Chlum.

Rok 2007

V roce 2007 musely být kvůli nedostatku finančních prostředků práce na kostele v Drchlavě přerušeny.

Rok 2008

Kvůli omezeným finančním prostředkům byla opravena pouze další části havarijní stropní konstrukce a střechy nad lodí kostela. Starý strop byl odstraněn, byla vyměněna většina trámů a položen nový záklop. Zespodu bylo připraveno nové prkenné podbití pro stropní podhled. Spodní části krovu byly tesařsky opraveny a položena nová bobrovková krytiny včetně dvou volských ok. Celkově bylo vynaloženo 400 529,-Kč, z nichž 300 000,-Kč činila dotace Havarijního fondu MKČR a 100 529,-Kč poskytlo Litoměřické biskupství. V roce 2009 by měla pokračovat oprava stropu a střechy lodi, která by při dostatečné výši finančních prostředků mohla být dokončena.

Rok 2009

V roce 2009 byla dokončena kompletní oprava střechy a stropu. Provedeny byly práce v celkové výši 626 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (500 tis. Kč), zbytek vynaložila farnost. Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Rok 2010

V roce 2010 proběhla oprava střechy věže a obnova velkých okenic zvonového patra v celkové výši 250 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (117 tis.) a Libereckého kraje (100 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.