Ošetření poškozené lípy u kostela sv. Jakuba v Bořejově

Akci podpořila Nadace Partnerství

Pátek 26. 2. 2010

Ve čtvrtek 23. července 2009, těsně před Svatojakubskou poutí, prošla naším krajem bouřka s prudkým větrem, který ulomil mohutnou větev asi 200 let staré lípy srdčité, stojící v centru Bořejova před kostelem sv. Jakuba. V kmeni stromu přitom vznikl asi 2 m vysoký a 70 cm široký otvor, odkrývající vnitřní dutinu. Odlomená větev při pádu poškodila jeden z pískovcových pilířů hlavního vstupu v obvodové zdi starého hřbitova před kostelem.

Lípa v centru Bořejova byla zřejmě vysazena spolu se sousedním jasanem v době přestavby kostela na počátku 18. století. Mezi oběma stromy patrně tehdy stál kříž, který ale později zanikl, a před několika lety byl pokácen i jasan, z něhož tu dodnes zůstal už jenom nepřehlédnutelný pařez.

Protože hrozilo, že podobný osud stihne i jinak zdravou a krásnou lípu, rozhodli jsme se po domluvě s místními lidmi zajistit odborné ošetření stromu. Naše občanské sdružení proto požádalo o podporu Nadaci Partnerství, která v programu Strom života vyhlásila specializované granty na ošetřování stromů, nazvané Zdravé stromy pro zítřek. Naše žádost se dostala mezi 20 vybraných k podpoře a díky tomu mohla být lípa na začátku roku 2010 odborně ošetřena certifikovaným arboristou Janem Svárovským.

Ošetření lípy proběhlo v pátek 26. února 2010. Počasí ten den akci bohužel ani trochu nepřálo. Bylo zataženo, zima a pršelo, ale třem mladým stromolezcům jako kdyby to ani nevadilo. Lezli po stromě nahoru i dolů jako drevokocúri a korunu lípy s citem ořezali. Ořezané větve pak naštěpkovali a štěpku nechali ležet pod lípou, o pár větších polínek se postaral někdo z místních. Celá akce trvala asi 3 hodiny.
Podle názoru pana Svárovského by měla být lípa nyní v pořádku. Dutina v kmeni byla ponechána otevřená - dnes už se většinou nezakrývají, protože to spíše prospívá hnilobě při zatékání. Rána se nechává volná a strom si s ní snáze poradí sám. Ořez lípy byl proveden velmi citlivě, protože při hlubším řezu by už větve nemusely dobře obrůst.

Závěrečný úklid prostranství kolem lípy provedli členové sdružení až po sejítí sněhu při jarním úklidu kostela 20. března 2010. Hromada dřevní štěpky byla zčásti rozhrnuta a uhrabána kolem paty stromu a zbytek byl využit na starém hřbitově za kostelem.

Věříme, že ošetření stromu pomohlo a krásná vzrostlá lípa bude dotvářet malebný střed Bořejova ještě dlouhá léta. Rádi bychom ještě dosáhli prohlášení lípy za památný strom a uvažujeme také o ošetření dvou mohutných jírovců, stojících u boční brány.

Na závěr připojujeme zprávu o provedeném ošetření od Jana Svárovského:

Popis zásahu provedeného na lípě v Bořejově

Asi dvěstěletá lípa je tvořena pravděpodobně sekundární korunou. Znamená to, že v současné době korunu tvoří několik kodominantních kosterních větví. Sekundární koruna navíc nedosahuje pevnosti napojení větví koruny primární. To mělo za následek i vylomení jedné z kosterních větví při nedávné vichřici. Po vylomené větvi vzniklo rozsáhlé poškození kmene, které však nemá smysl žádným způsobem ošetřovat, nebo zastřešovat. V současné době se přikláníme k přírodě blízkým metodám ošetřování stromů a chemickým ošetřením; případným zastřešením bychom mohli spáchat více škody než užitku - způsobit další poškození živého dřeva, zvýšením teploty a vlhkosti v dutině vytvořit lepší podmínky pro dřevokazné houby, atd. Zastřešení dutiny navrhuji pouze v případě, že by nastal problém s vandalismem a dutina by byla ohrožena ohněm. Po konzultaci se starostkou jsme tuto možnost v dané lokalitě vyloučili.
Problém rozsáhlé rány na kmeni jsme řešili snížením těžiště (výškovou redukcí) a tím i eliminováním sil působících na poškozený kmen. Redukovány byly všechny kosterní větve, opět z důvodu snížení těžiště a tím pádem zmenšení namáhání kmene, ale i místa nasazení větví, aby nedošlo k dalšímu vylomení velkých větví.
Při ošetření byly využity postupy přírodě blízkého ošetření stromů. Na pohled jsou vidět na několika větvích řezy napodobující zlom - není to chyba nebo nedbalost, jde o filosofii přístupu ke starým stromům. Cílem je, aby lípa po zásahu neztratila svůj typický habitus.
Lípa je na svém stanovišti mírně vykloněna. Neznamená to však, že se vyvrací. Je to následek toho, že většinu svého života strávila v blízkosti mohutného jasanu. Ten už je bohužel pokácený, nicméně na lípě je pořád znát, že se od něj odkláněla a bojovala o co nejlepší světelné podmínky.
Redukce byla provedena v maximální možné míře, aby nedošlo k narušení rovnováhy nadzemní a podzemní částí stromu. Pokud by byla redukce hlubší, došlo by k mohutnému vlčení v místech řezu a navíc ke zbytečným energetickým výdajům stromu, spojených ještě s odumřením části kořenové soustavy, což by vedlo k destabilizaci stromu. V současné době je strom bezpečný, důležité je s ním ale do budoucna pracovat a do pěti let se k němu vrátit s další fází redukce! V žádném případě nesmí dojít k odstranění obrostu ve spodní a střední části koruny! To je základ pro další práci s tímto jedincem. Provedenou redukcí bude obrost v této části koruny ještě podpořen.

Jan Svárovský
tree.walker@email.cz
777 343 496