Theatrum Passionale

PAŠIJE
čili
Zrcadlo umučení a vzkříšení
Pána našeho Ježíše Krista

Okna, 10. 4. 2004

      Pašije jsou převyprávěním biblického příběhu utrpení posledních dnů pozemského života Ježíše Krista. Hrály se a dodnes hrají po celém křesťanském světě, kde mají lidé potřebu připomenout si a znovu prožít tento příběh. Forma divadelního představení umožňuje lidem stát se součástí děje, procítit jej a přemýšlet o něm.

      V západní Evropě nacházíme první stopy pašijových her již ve 12. století, u nás se však objevují až ve století čtrnáctém. Husitství ale divadlu nepřálo a s příchodem luteránské víry v 1. polovině 16. století odtud pašijové drama zmizelo. Znovu je zavedli až jezuité v polovině 16. století a nejvíce se tato představení rozšířila v době pobělohorské. Když se pak kolem poloviny 18. století církevní instituce od pašijových představení distancovaly, přeměnila se velkopáteční procesí v lidovou pašijovou hru. V severních Čechách měly lidové pašijové hry velkou tradici, na kterou navazuje i představení, konané letos již podruhé v Oknech na Českolipsku.

      Pašijové hry o Bílé sobotě 10. dubna 2004 navštívilo okolo dvou set lidí z blízkého i dalekého okolí. Představení začalo v místním kostele scénou poslední večeře Páně, odkud se děj přesunul na prostranství u památného stromu, které představovalo Getsemanskou zahradu. Další scény se odehrály u místní školy a na zahradě sousedního domu, kde byl Ježíš předveden před Piláta. Odtud pak Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu, kde byl ukřižován a závěrečná scéna zmrtvýchvstání se odehrála opět uvnitř kostela. Atmosféru představení dotvořila v kostele varhaní hudba se zpěvem a Kristovu cestu doprovázely kytary a flétny.
      V představení účinkovalo i několik členů našeho občanského sdružení.

Účinkovali:
Ježíš - Tomáš Havelka
Jidáš - Zdeněk Dudka
Petr - Tomáš Voves
ostatní apoštolové - děti ze základní školy v Oknech
Kaifáš - Miroslav Pröller
Pilát - Karel Merhaut
Anděl - Kateřina Myšková
Šimon Kyrenejský - Petr Smetáček
ženy - Stanislava Sklenková, Míša Králová, Iveta Myšková
Veronika - Veronika Havelková
setník - Karel Slavík
římští vojáci - děti ze základní školy v Oknech
muzikanti - Vojtěch Král, Milan Myška
  Hudba:
hudba a varhany - Petr Smetáček
zpěv - Kateřina Myšková
hudba, kytara, zpěv - Vojtěch Král
kytara, zpěv - Milan Myška
flétny - Míša Králová, Iveta Myšková
zpěv - děti ze Základní školy v Oknech


Kostýmy:
Stanislava Sklenková, Markéta Myšková, Veronika Havelková

Scénář a režie:
Veronika Žáková

Poslední večeře Páně Modlitba v zahradě Getsemanské Kristovo zatčení Kristus před Kaifášem Kristus je veden k Pilátovi Kristus před Pilátem Na Ježíše je vložen kříž Ježíš nese kříž Ježíš nese kříž Ježíš padá pod křížem
Ježíše přibíjejí na kříž Ukřižování Dokonáno jest Ježíšovo tělo uloženo do hrobu Anděl Zmrtvýchvstání