Kaple na horním konci obce

Zděná kaple s věžičkou

Katastr: Janovice v Podještědí,   obec: Janovice v Podještědí

Kaple stojí na horním konci Janovic v Podještědí vlevo od silnice do Rynoltic u odbočky do Lvové.

Popis: Uzavřená zděná kaple čtvercového půdorysu s jehlanovou střechou a věžičkou.

Historie:

Ferdinand Thomas uveřejnil ve sborníku Mitteilungen des nordböhmischen Excursions Club o kapličce záznamy, přepsané z pamětní knihy, založené roku 1836:

Již v roce 1736 postavil majitel statku č. 60, Johann Scholze na vlastní náklady na svém pozemku u silnice, vedoucí z Janovic do Rynoltic, dřevěnou kapli se zvoncem. Doloženo je to věrohodným ústním podáním i na samotném zvonci; neboť na jeho vnější straně nahoře je nápis: "Johann Scholze mne nechal ulít 1736" a na každé straně je ozdoben vyobrazeními: krucifixem, sv. Janem Křtitelem, sv. Janem Nepomuckým a sv. Barborou. Tato kaple se však v roce 1752 při silném orkánu zřítila a děvečku, sloužící v č. 60, která kolem zrovna v tu chvíli nesla krmení, zranila takovým způsobem, že zůstala doživotně mrzákem. Jmenovala se Dorothea Teubnerová a narodila se v Rynolticích č. 60. - Po zřícení staré kaple vystavěl 24. června 1753 týž Johann Scholze k uctění hořkého utrpení a smrti Ježíše Krista a bolestné matky Marie z vlastních prostředků dodnes (1836) stojící kamennou kapli. Novou stavbu posunul o 4 lokte dále do své zahrady, zvnějšku ji opatřil dvoukřídlými dveřmi, věžičkou, do níž pověsil zvonec ze staré kaple, a uvnitř oltáříčkem s vyřezávaným křížem. Dne 14. října 1754 byla nová kaple vysvěcena veledůstojným panem krajským děkanem z Liberce P. Antonem Kopschem za přítomnosti Jeho Excelence vysoce urozeného pana Filipa Josefa hraběte z Gallasu. - Johann Scholze hned složil na udržování této kaple 50 zlatých a 31. prosince 1760 k tomuto kapitálu přidal ještě 150 zlatých s tím, že kdo vyzváněl při bouřkách, měl z úroků obdržet ročně 2 zlaté, a kdyby Johann Scholze již více nechtěl anebo nemohl zvonit Ave Maria, měl by 3 zlaté ročně obdržet ten, kdo by toto zvonění zařídil. - Johann Scholze zemřel ve věku 57 let 21. ledna 1763 a 24. dne toho měsíce byl pochován na hřbitově v Žibřidicích. Důkaz o tom je uchován v pamětní knize na žibřidické faře, na obraze, nacházejícím se v kapli, na zvonci a konečně pak v ústním podání v rodině zesnulého Johanna Scholze, jehož vnuci ještě žijí, a jeden z nich vlastní realitu č. 60, ale nese jméno Schwarzbach, neboť jeho děd Scholze byl z matčiny strany.

V roce 1810 bylo ze jmění kaple použito 384 zl. 17 kr. k její renovaci a ke konci roku 1835 z něj zbývá ještě hotovost 67 zl. 32 kr. 3 f. vídeňské měny, která je zaúčtována v kostelní pokladně panství ve Lvové.

Zvon z kaple byl v noci 24. srpna 1829 neznámými pachateli odcizen a odnášen směrem k Valdovu, ale jistý Liebig z Rynoltic č. 36 zloděje na tak zvané Hofewiese potkal, zahnal je, a zvon byl hned vrácen zpět na své místo.

Také v roce 1841 se na zvonu objevila puklina, pročež už s ním nebylo možno zvonit. Franz Schwarzbach jej nechal na vlastní náklady v České Lípě přelít a dne 18. června 1842 byl u kaple panem P. Antonem Ullrichem, farářem v Žibřidicích, vysvěcen. Toho dne sem obyvatelé Žibřidic vykonali prosebné procesí za déšť.

V roce 1887 musel být zvon opět přelit, a 10. července byl panem děkanem Josefem Breuerem za asistence pana faráře z Rynoltic znovu vysvěcen. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnilo obecní zastupitelstvo, pan učitel se školní mládeží a početní obyvatelé vesnice jakož i blízkého okolí Rynoltic.

Nápis na obraze, nacházejícím se v kapli, zní doslova: "Zu Ehren des bitteren Leyden und sterben Jesu Christi und schmerzhaften Mutter Maria im Jahre 1753 hat Johann scholtze bauer und fuhrmann in Johnsdorff diese Kapellen auf seinen Grund und boden erbauet, 1754 den 14. Oktb. in Beysein Sr. Excell Phillip Joseph Regierenden Grafen von Gallaß durch Ihre Hochwürden Herrn Kreyßdechant Antonio Kopsch, Dechant in Reichenberg eingeweyhet worden. Zur gedächtnuß Weib Kindern und freyndschaft. 1763 den 21. Januar im Herrn entschlaffen; den 24. hujus in der seuffersdorfer Pfarrkirche begraben, seiners alters 57 Jahr, dessen seel Gott gnädig sein wolle. Amen." (K uctění hořkého utrpení a smrti Ježíše Krista a bolestné Matky Marie nechal v roce 1753 Johann Scholze, sedlák a povozník v Janovicích, postavit tuto kapli na svém pozemku a půdě. Roku 1754, dne 14. října, byla vysvěcena v přítomnosti Jeho Excelence Filipa Josefa panujícího hraběte z Gallasu prostřednictvím Jeho Veledůstojnosti pana krajského děkana Antonio Kopsche, děkana v Liberci. Na památku žena, děti a příbuzenstvo. Roku 1763 dne 21. ledna v Pánu zesnul; 24. téhož v žibřidickém farním chrámu pohřben, svého věku 57 let, jehož duši Bůh buď milostiv. Amen).