Kaplička sv. Trojice

Kamenná kaplička

Katastr: Stará Lípa,   obec: Česká Lípa

Kaplička stojí na východním konci osady severně od domu čp. 25.
GPS: 50°40´55.655"N, 14°33´57.277"E.

Popis: Hranolová zděná kaple s polokuželovou střechou je omítnutá a opatřená růžovo-bílým světlým krycím nátěrem. Obíhá ji širší dvoustupňový kamenný sokl a završuje ji polokuželová střecha pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon rámovaný plochou pásovou římsou. Nároží kaple z čelní strany i z boku lemují ploché pilastry ukončené prostými hlavicemi. V dřících pilastrů čelní strany jsou malé půlkruhově zakončené niky. Fasádu ukončuje jednoduchá fabiónově vyžlabená římsa, před tympanonem pokrytá bobrovkami. Zadní nároží jsou zaoblena. V čelní stěně se otevírá vysoká valeně půlkruhově zaklenutá nika s archivoltou, lemovanou prostou páskou vybíhající z římsových hlavic v patě oblouku. Na zadní stěně niky, která se uzavírá novodobou mříží, je osazen obraz Nejsvětější Trojice namalovaný na plechu.

Historie:

V soupisu soch z roku 1835 se uvádí "Zděná kaple s obrazem Nejsvětější Trojice, zřízená Johannem Georgem Weidlichem, sedlákem z čp. 25 na vlastním pozemku, na pěší cestě k Dobranovu, ke konci vesnice. Kapitál a zakládací listina žádné. Udržována současným majitelem Josephem Weidlichem. Rok výstavby 1737." Kaple byla opravena v roce 2001 na náklady města Česká Lípa, opravu provedla firma STAVO - ing. F. Bošek ze Staré Lípy.

Oprava kapličky, květen 2002:

V květnu roku 2002 byl do opravené kapličky vsazen nový obraz Nejsvětější Trojice, který na plechu namalovala Mgr. Veronika Žáková z Chlumu u Dubé. Před opravou byl uvnitř výklenku zrezivělý plech, na jehož spodní části byl nečitelný německý nápis s letopočty 1737, 1896 a 1934.
Kaplička s obrazem byly požehnány děkanem panem Matějkou dne 18. 5. 2002.