Kostel Všech Svatých ve Stvolínkách

 

Historie:

Kostel prvně doložen r. 1358, okolo r. 1400 přestavěn dřevěný kostel na gotický kamenný kostel. Snad od r. 1554 je farnost luteránská a po rekatolizaci v letech 1624-27 spadal kostel pod Kravaře a teprve za biskupa Vratislava z Mitrovic zde byla zřízena samostatná fara. Roku 1811 byl přestavěn empírově. Kostel je jednolodní, obdélný se segmentově ukončeným presbytářem a s pravoúhlou kaplí a hranolovou kaplí po severní straně. Presbytář je sklenut valeně s lunetami, nad sakristií je drobná oratoř, v lodi strop s fabionem a po stranách empory. Prostor pod nimi otevřený do hlavní lodi stlačený oblouky na pilířích, sklenut plackami a pásy. Nástěnná ornamentální a figurová výzdoba pochází z roku 1883, kdy byl kostel opravován a kdy nejvyšší dřevěná část věže byla nahrazena kamennou. Zařízení je pseudorenesanční. Roku 1894 byl obnoven oltář, dva boční oltáře a celý kostel byl znovu vymalován malířem Hermanem Perthenem z Tisé. Na hlavním oltáři je obraz Všech svatých křtitelnice je z r. 1842, kazatelna z r. 1880. Postranní dva oltáře byly při opravě v r. 1883-84 osazeny novými obrazy od malíře Eberharda Eyserta z Litoměřic - oltář Ježíška a sv. Jana Nepomuckého. V později přistavěné kostelní kapli oltář sv. Anny. Lavice jsou z 2. poloviny 17. století. Zvony zde původně byly 4 - latinský z r. 1739 a 1726 a německý z r. 1693 a 1765. První varhany (regál s mosaznými píšťalami) se v kostele nacházely již v 17. století. Pozitiv byl pořízen mezi lety 1680-1683 českokamenickou varhanářskou dílnou. Nové varhany byly vystavěny r. 1698 varhanářem Melzerem z Hostíkovic, ty byly opravovány v letech 1700, 1713, 1717, 1719, 1721, 1723, 1733, 1738. Roku 1760 byly varhany přestavěny varhanářem z Králík. V nově přestavěném kostele byl instalovány i nové varhany r. 1812 varhanářem Ruschem z Litoměřic. Píšťaly padly za oběť válečné rekvizici r. 1918 a r. 1930 byly nahrazeny zinkovými. Varhany byly spolu s kostelem vandalsky zničeny.

Na vnější stěně kostela jsou renesanční náhrobníky majitelů Ronova a Stvolínek - náhrobek Anny z Kurzbachu - datovaný r. 1576, náhrobek Anežky z Helfensteinu z r. 1550, náhrobek Jindřicha z Kurzbachu z r. 1590, dětský náhrobek Jáchyma z Malcánu z r. 1591.
Na dveřích se nacházel datovaný zámek z r. 1767 zapsaný jako movitá kulturní památka.

Popis a stav kostela před obnovou

Kostel Všech svatých ve Stvolínkách je zapsanou kulturní památkou r.č. 5-3312. Kostel je významnou památkou nejen vlastní obce, ale jako nedílná součást areálu společně se zámkem vytváří jedinečný barokní soubor letní residence litoměřických biskupů vzniklý ze staršího šlechtického sídla. Kostel je jednolodní stavba se segmentově ukončeným presbytářem a pravoúhlou kaplí a čtvercovou věží po severní straně. Presbytář je sklenut valeně s výsečemi, nad lodí je rovný strop s fabionem. Po stranách lodi jsou velké empory. Střecha kostela je sedlová krytá bobrovkami, věž má cibulovitou báň pokrytou plechem.

Kostel a zejména jeho střecha a severní kaple byly v roce 2004 v havarijním stavu. Krytina byla na mnoha místech poškozená, nebo úplně chyběla včetně podkladního laťování, takže do kostela velmi intenzivně zatékalo. V důsledku toho bylo několik uzlových bodů krovu napadeno aktivní hnilobou a dřevokaznými houbami a hrozilo bezprostřední nebezpečí statických poruch. Bez neodkladného zásahu hrozila destrukce stropu a krovu. Značná část pultové střechy severní kaple chyběla a zbytek krovu byl v havarijním stavu. Pravděpodobně od něj vycházely vodorovné síly v koruně zdiva, které způsobily rozsáhlé trhliny obvodového zdiva v nároží kaple. Volně zřícená byla část stropů sakristie.

Obnova kostela

Návrh obnovy

V první fázi je nutné věnovat veškeré finanční prostředky na statické podchycení stropu a krovu, komplexní provizorní zakrytí střechy a statické zabezpečení zdiva kaple. Následně je teprve možno provést tesařské a zednické práce na záchraně střechy, stropu a korun zdiva kostela, jako první etapy záchrany a opravy celého kostela. Jeho umělecko architektonická, stavebně historická, urbanistická a krajinotvorná hodnota to plně vyžaduje.

Práce provedené v roce 2004

V roce 2004 se nám na obnovu kostela podařilo získat 150.000 Kč ze střešního fondu programu MK ČR a další částkou ve výši 390.000 Kč přispěl na opravu Liberecký kraj.

Tesařsky byly opraveny nejpoškozenější části krovové vazby na jižní straně a u severovýchodního úžlabí u věže, tak aby byla zajištěna stabilita krovu. Západní část střešní krytiny byla kompletně přeložena a na ostatních částech střechy byly vyspraveny díry a doplněny chybějící tašky. Na jižní straně střechy byla ve spodním úseku pod volskými oky položena nová krytina. Novou krytinou byla opatřena též sedlová spojka mezi střechou kostela a věží.

Práce provedené v roce 2005

V průběhu roku 2005 byla severní kaple provizorně staticky zajištěna a provizorně zakryta. Dále byl obnoven strop sakristie a podepřen podhled v prostoru schodiště ve věži. Drobné opravy proběhly také v krovu. Zajištěna a opravena byla všechna velká poškození stropu. Napadené stropní trámy byly protézovány nebo kompletně vyměněny. Dokončena byla výměna krytiny na celé jižní straně střechy včetně zhotovení tří nových volských ok.

Práce provedené v roce 2006

V roce 2006 se pokračovalo ve výměně krytiny nad závěrovým kuželem presbytáře včetně souvisejících tesařských oprav krovu. Kompletně obnovena byla střecha nad sakristií, kde byly tesařsky opraveny a zčásti vyměněny krovy, položena nová bobrovková krytina a provedeny drobné související zednické práce. Dokončena byla rovněž hrubá podlaha patra sakristie. Okna presbytáře se zbytky vitráží byla zvenku zakryta dřevěným bedněním, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškozování. Na opravu kostela finančně přispěla obec Stvolínky.

Práce provedené v roce 2007

V roce 2007 měla pokračovat výměna krytiny na valbové části střechy nad západním průčelím. Po sejmutí krytiny se však ukázala větší poškození krovové konstrukce, než se předpokládalo a zejména statická porucha zděné římsy. Její zásadní narušení se posléze ukázalo havárií, když se její většina postupně zřítila. Operativně musel být změněn postup prací a prioritně byla obnovena římsa. Zbývající finanční prostředky dovolily provést již pouze část tesařských oprav a kostel provizorně zakrýt. Obnova by měla pokračovat již od počátku roku 2008, jsou přislíbeny volné finanční prostředky z Litoměřického biskupství. Na opravu kostela finančně přispěla obec Stvolínky.

Práce provedené v roce 2008

V roce 2008 byla dokončena oprava valbové střechy nad západním průčelím kostela. Tesařsky byl opraven vážně narušený krov a položena nová krytina. Podařilo se vyměnit krytinu i na severozápadním nároží a přilehlém úseku severní strany střechy. Byla zpracována projektová dokumentace na statické zajištění severní kaple. Na opravu kostela finančně přispěla obec Stvolínky. Celkově bylo vynaloženo 325 316,-Kč, z nichž 130 000,-Kč činila dotace z fondu MKČR, 145 316,-Kč poskytlo Litoměřické biskupství a 50 000,-Kč darovala obec.

Práce provedené v roce 2009

V roce 2009 se podařilo kompletně dokončit opravu krovu a pokládku nové krytiny na celé střeše kostela. Provedeny byly práce v celkové výši 414 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (300 tis.) a od obce Stvolínky (50 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2010

V roce 2010 byla zahájena oprava staticky narušené severní kaple podle projektu ing. M. Volejníka v celkové výši 263 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (201 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2011

V roce 2011 pokračovala oprava staticky narušené severní kaple rekonstrukcí střechy a částečným dozděním kleneb v celkové výši 302 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (200 tis.) a Libereckého kraje (100 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2012

V roce 2012 byla opravena plechová střecha věže a obnoven její nátěr v celkové výši 122 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.). Opravu provedl Vojtěch Král z Oken.