Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Havla v Bílém Kostelci

kostel sv. Havla v Bílém Kostelci

 
Informace z minulých akcí

8.5.2005 -  bohoslužba
 
10.10.2004 -  brigáda v ruinách kostela

Stručný popis kostela:
      Kostel stojí v severovýchodní části obce na yvýšenině nad údolím potoka, obklopený bývalým hřbitovem. Podle literatury byl kostel postaven v roce 1733.
      Barokní stavba se skládá z obdélné lodi a užšího odsazeného půlkruhově zakončeného presbytáře. Na severní straně presbytáře je obdélná sakristie. Loď byla plochostropá, presbytář je zaklenut valenou klenbou s konchou nad závěrem, sakristie byla původně zaklenuta křížovou klenbou. Kostel osvětlovala obdélná okna se segmentovými záklenky, tři v jižní straně a tři v severní stěně lodi, jedno v západním průčelí a jedno v jižní stěně presbytáře. Do kostela se vstupovalo portály vedoucími od západu a od jihu do lodi a od jihu do presbytáře. V patře nad sakristií byla oratoř otvírající se půlkruhovým obloukem do presbytáře. Přístup na oratoř byl točitým schodištěm u jihovýchodního rohu sakristie. Vnější stěny kostela jsou jednoduché, členěné pouze lizénami. Západní průčelí členěné vysokými lizénami a obdélnými nikami pro sochařskou výzdobu vrcholí trojúhelným štítem.
      Kostel je v torzálním stavu, naprosto bez mobiliáře a výplňových prvků. Střecha, krov i strop nad lodí chybí. Nad presbytářem jsou zbytky zříceného krovu. Pouze otisky na stěnách dokládají existenci dřevěné kruchty v západní části lodi. Na západním štítu lodi je z vnitřní strany otisk plné příčné vazby krovu jednoduché hambalkové konstrukce se středovým věšadlem. Koruny zdí jsou rozrušené, na severní stěně lodi jsou částečně propadlé záklenky oken. Kamenná klenba v presbytáři má vydrolenou maltu a při dlouhodobém zatékání hrozí její zřícení. Klenba sakristie je již zřícená. Zdivo kostela je převážně z lomového vyvřelého kamene s použitím cihel na rámování otvorů, záklenky a další drobnější konstrukce. Všechny stěny byly původně omítané. Prostor kostela je v současné době vyčištěn od náletové vegetace.

Návrh obnovy
      Z hlediska významu památky a ejího dnešního stavu je nesporné, že lze objekt stavebně zabezpečit a zachránit. Devastace a zchátrání stavby stále ještě dovolují vytyčit si jako konečný cíl obnovy kompletní nové zastřešení a úplnou obnovu stavby tak, aby kostel jako uzavřená plnohodnotná budova mohl v budoucnosti plnit rozmanité kulturní a společenské účely. Tuto komplexní obnovu je však z hlediska možností získání finančních zdrojů nutných na rekonstrukci a logického postupu prací, nutné rozložit do několika etap realizovaných v průběhu více let.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/